Privacy- en gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Door uw bezoek aan Gayworld.be verklaart u zich, zonder enig voorbehoud, akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website in haar geheel en in al haar onderdelen, zonder dat er een samenwerkingsverband tussen de partijen bestaat. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen. Gayworld.be behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen.

Draagwijdte van de informatie

Deze website publiceert informatie en tools voor een doelgroep van holebi’s met de bedoeling een gay-community te bedienen.

Alhoewel Gayworld.be zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Gayworld.be niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Gayworld.be een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

De informatie van de website mag niet worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding. Wanneer goederen of diensten toch uitdrukkelijk te koop worden aangeboden door derde partijen, valt deze verkoop of overeenkomst onder de voorwaarden en verantwoordelijkheid van deze derde partij. Gayworld.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de relatie die een bezoeker opbouwt met derde partijen, ook al verloopt deze relatie via Gayworld.be.

Indien u als gebruiker bepaalde informatie aanstootgevend acht, kan u Gayworld.be hiervan op de hoogte brengen via e-mail: redactie@gayworld.be.

Virussen en misdrijven

Gayworld.be onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, aanvallen door hackers of andere informaticamisdrijven. Evenwel kan Gayworld.be niet aansprakelijk worden gesteld mocht een virus, hacking of informaticamisdrijf plaatsvinden.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. Gayworld.be heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat Gayworld.be instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen Gayworld.be en de exploitanten van deze websites.

Auteursrecht

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Gayworld.be of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht.

Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Gayworld.be.

Handelsmerk

Gayworld is een gedeponeerd handelsmerk, eigendom van Max Management BVBA. Onbevoegd gebruik van het handelsmerk is uitdrukkelijk verboden. Als gevolg van uw bezoek en gebruik van deze site worden u geen rechten toegekend op het gebruik van enig handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Gayworld.be. Er worden geen licenties of gebruiksrechten toegekend bij implicatie, uitsluiting of anderszins met betrekking tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken in verband met deze website.

Verbintenissen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe i) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden; ii) de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Gayworld.be, of derden; iii) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden; iv) de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen.

Verzamelde gegevens

De persoonsgegevens die u vrijwillig op deze website invult, worden verwerkt door Gayworld.be, conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Persoonlijk identificeerbare gegevens (zoals naam, adres, gsm-nummer, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, telefoon- en faxnummer, e-mail adres) worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die ze heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale werking van de website in het gedrang brengen.

Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoongegevens kunnen door Gayworld.be en haar contractuele partners gebruikt worden voor de volgende doeleinden: i) u op de hoogte stellen van updates van deze site, ii) u op de hoogte stellen van commerciële acties en promoties van producten, diensten, evenementen, etc.

Gayworld.be kan de verzamelde gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet zijn voorzien in het hier omschreven privacy-beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van wijzigingen aan ons privacy-beleid én om u de kans te bieden uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Robinson-lijst

Als u geen mededelingen wenst te ontvangen van Gayworld.be of van derde partijen, gelieve ons te contacteren via e-mail: redactie@gayworld.be. Uw gegevens worden daarna gratis verwijderd uit het mailingbestand.

Inzage van ons bestand

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens.
Gelieve met ons contact op te nemen via e-mail: redactie@gayworld.be, indien u bepaalde gegevens wenst in te kijken, te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kunt u ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Als u vindt dat deze website niet in overeenstemming is met het hier beschreven privacy-beleid en de geldende wetgeving, neem dan contact op met de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, www.privacy.fgov.be.

Toepasselijke wetgeving

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het arrondissement Brugge hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.

Vertel anderen over dit artikel :
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-mail this story to a friend!
  • Netvibes
  • NuJIJ
  • Technorati